back to   The Adirondacks         previous    next         up


Crane Mountain View, Autumn, Adirondack Forest Preserve, New York